Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45285  odwiedzającym
Strona główna / Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
 
Rekrutacja


Informacja o zapisach dzieci do klasy I w roku 2016/2017

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej – Zdroju informuje, że od  dnia  7 marca 2016r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1  im.  Ziemi Piwniczańskiej  w  Piwnicznej – Zdroju  i  potrwa   do  31  marca  2016r.

 

Zgodnie z ustawą od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od  7 roku życia . 

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,   w którym  ma rozpocząć  naukę w szkole. Rodzice mogą również zapisać  6-letnie dziecko do klasy pierwszej, które nie uczęszczało do przedszkola, w tym przypadku niezbędna jest opinia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole.

 

 

Zapisy  ze  względów  organizacyjnych odbędą  się :

 

codziennie  (w  dniach  roboczych)  od godz.  8.00  do  12.00.

 

z wyjątkiem :  w dniu  14 marca (poniedziałek) od godz. 8.00  do 17.00

 

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny) w sekretariacie szkoły. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr XX/128/16  Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. ( uchwała wraz z załącznikami  umieszczona na stronie internetowej szkoły : www.sp1pwniczna.iap.pl w zakładce rekrutacja na rok szkolny 2016/2017)

 

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu  18 446 40 40                                                             Dyrektor

                                                                                             Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

                                                                                                         

                                                      Zenon   Citak

 
 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA