Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45285  odwiedzającym
Strona główna / Dokumenty Szkoły / Statut Szkoły
 
Statut Szkoły

Spis treści

Informacje ogólne  5

[Nazwa i typ szkoły] 5

[Definicje ustawowe] 6

Cele i zadania Szkoły  6

[Struktura Szkoły] 6

[Cele edukacyjne Szkoły] 6

[Zadania edukacyjne Szkoły] 7

[Zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły] 9

[Formy realizacji zadań Szkoły] 10

[Zasady bezpieczeństwa w Szkole] 10

[Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy] 11

[Pojęcie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy] 12

[Procedura przeprowadzania próbnej ewakuacji] 13

[Obowiązki nauczycieli podczas ewakuacji] 13

[Zasady opieki nad uczniem niepełnosprawnym] 14

[Organizacja kształcenia ucznia niepełnosprawnego] 14

[Promocja i ochrona zdrowia ucznia] 15

[Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym] 15

[Pomoc psychologiczno-pedagogiczna] 16

[Liczebność uczestników w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej] 17

Organy Szkoły  18

[Organy Szkoły] 18

[Kompetencje Dyrektora Szkoły] 18

[Kompetencje Rady Pedagogicznej] 19

[Struktura Regulaminu Rady Pedagogicznej] 20

[Współdziałanie Dyrektora z Radą Pedagogiczną] 21

[Ochrona informacji obrad Rady Pedagogicznej] 21

[Struktura Rady Rodziców] 21

[Kompetencje Rady Rodziców] 22

[Uprawnienia Rady Rodziców] 22

[Obowiązki Rady Rodziców] 23

[Zasady uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego] 23

[Struktura Regulaminu Rady Rodziców] 23

[Zebrania i kontakty z rodzicami] 23

[Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego] 24

[Kompetencje Samorządu Uczniowskiego] 24

[Organizacja wolontariatu] 24

[Szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły] 25

[Sposób rozwiązywania sporów między organami] 26

Organizacja Szkoły  26

[Baza szkolna] 26

[Kalendarz roku szkolnego] 27

[Dni wolne od zajęć] 27

[Organizacja rekolekcji wielkopostnych] 27

[Procedura opracowania arkusza organizacyjnego] 28

[Struktura arkusza organizacyjnego] 28

[Tygodniowy rozkład zajęć] 29

[Informacje umieszczone w tygodniowym rozkładzie zajęć] 29

[Dostępność tygodniowego rozkładu zajęć] 29

[Podział roku szkolnego] 29

[Organizacja oddziałów w edukacji wczesnoszkolnej] 29

[Zasady podziału uczniów na grupy] 30

[Formy pracy Szkoły] 30

[Formy opieki i pomocy uczniom] 31

[Organizacja oddziałów integracyjnych] 32

[Organizacja biblioteki] 32

[Zadania biblioteki] 33

[Biblioteka - zadania Dyrektora i nauczycieli] 33

[Współpraca biblioteki] 34

[Dokumentacja związana z ewidencją zbiorów biblioteki] 35

[Ewidencja wpływów] 35

[Cele i zadania świetlicy] 36

[Zadania nauczyciela świetlicy] 36

[Dokumentowanie pracy świetlicy] 37

[Prawa ucznia korzystającego z świetlicy] 37

[Obowiązki ucznia korzystającego z świetlicy] 37

[Świetlica - zasady przyprowadzania i odbioru uczniów] 37

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły  38

[Pracownicy Szkoły] 38

[Wymagania na stanowisku wicedyrektora] 38

[Uprawnienia Wicedyrektora] 39

[Obowiązki Wicedyrektora] 39

[Zakres odpowiedzialności Wicedyrektora] 40

[Obowiązki nauczycieli] 40

[Zakres odpowiedzialności nauczycieli] 41

[Zakres praw i uprawnień nauczycieli] 42

[Zadania nauczyciela wspomagającego] 42

[Obowiązki pedagoga i logopedy] 43

[Obowiązki wychowawcy] 44

[Pracownicy niepedagogiczni Szkoły] 44

[Regulaminy bezpieczeństwa] 45

[Organizacja doradztwa zawodowego] 45

[Działalność zespołów nauczycieli] 46

[Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej] 47

[Co zawiera IPET] 48

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego   48

[Cele oceniania] 48

[Zasady oceniania] 49

[Obowiązek przekazania informacji] 50

[Zasady formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych] 51

[Dostosowanie wymagań] 51

[Zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki] 52

[Zwolnienie ucznia z drugiego języka obcego] 52

[Jawność ocen i dokumentacji oceniania] 52

[Informowanie o przewidywanych ocenach] 52

[Procedura ustalania ocen klasyfikacyjnych w klasach IV - VIII] 53

[Oceny z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII] 53

[Wymagania podczas oceniania zachowania] 54

[Kryteria oceniania zachowania] 54

[Skala ocen zachowania w klasach IV - VIII] 55

[Wymagania dla poszczególnych ocen zachowania] 56

[Warunki i tryb uzyskiwania oceny zachowania wyższej od przewidywanej] 57

[Tryb oceniania w edukacji wczesnoszkolnej] 58

[Ocenianie i klasyfikowanie z religii] 59

[Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów] 59

[Egzamin klasyfikacyjny] 61

[Warunki uzyskania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana] 62

[Sprawdzian poprawiający ocenę] 62

[Sprawdzian wiadomości i umiejętności] 63

[Egzamin poprawkowy] 64

[Warunki promocji i ukończenia Szkoły] 65

[Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi] 66

Uczniowie Szkoły  67

[Prawa ucznia] 67

[Skarga o naruszeniu praw ucznia] 67

[Obowiązki ucznia] 67

[Procedury egzekwowania obowiązków ucznia] 68

[Nagradzanie i wyróżnianie uczniów] 69

[Karanie uczniów] 70

Przyjmowanie uczniów do Szkoły  71

[Ogólne zasady rekrutacji] 71

[Zasady rekrutacji ucznia przybywającego z zagranicy] 73

Gimnazjum   74

[Oddziały gimnazjalne w Szkole] 74

[Pieczęcie klas gimnazjalnych] 74

Postanowienia końcowe  75

[Symbole Szkoły] 75

[Warunki stosowania sztandaru Szkoły] 75

[Ślubowanie klas pierwszych] 75

[Pożegnanie absolwentów] 76

[Dokumentacja Szkoły] 77

 

 

Rozdział 1

Informacje ogólne

 

§ 1.

[Nazwa i typ szkoły]

1.      Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju, zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:

1)     czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

2)     pięcioletnim technikum;

3)     trzyletniej branżowej szkole I stopnia;

4)     trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

2.      Siedzibą Szkoły jest kompleks budynków oświatowych w Piwnicznej-Zdroju przy ulicy Krynickiej 2, w gminie Piwniczna-Zdrój, w powiecie nowosądeckim.

3.      Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.

4.      Obsługę i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych Szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, mający siedzibę w Piwnicznej-Zdroju, ul. Ogrodowa 2.

5.      Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

6.      Do obwodu Szkoły należą:

1)     osiedla miasta Piwniczna-Zdrój:

a)      Miasto,

b)      Zdrojowe,

c)      Zawodzie,

d)      Borownice,

e)      Hanuszów,

f)        Czercz,

g)      Majerz;

2)     wieś Kokuszka dla uczniów klas IV – VIII.

7.      Do Szkoły włączone zostały z dniem 1 września 2017r. klasy gimnazjalne Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju. Zasady funkcjonowania klas gimnazjalnych określają zapisy Rozdziału 9 statutu.

 

§ 2.

[Definicje ustawowe]

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju;

2)     nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju;

3)     rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)     uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju;

5)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój;

6)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;

7)     ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

8)     prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

 

§ 3.

[Struktura Szkoły]

1.      Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z:

1)     I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna;

2)     II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII.

2.      Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

 

§ 4.

[Cele edukacyjne Szkoły]

1.      Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

1)     wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)     wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3)     formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)     rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)     rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)     ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)     rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)     wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)     wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2.      Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.

3.      Celami edukacji w klasach IV - VIII są:

1)     wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2)     rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów;

3)     kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

4)     zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

4.      Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§ 5.

[Zadania edukacyjne Szkoły]

1.      Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania  obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

2.      Szkoła zapewnia bezpieczne warunki  oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby  edukacyjne ucznia.

3.      Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2)     zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3)     wspieranie:

a)      aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b)      rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;

4)     wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)     planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;

6)     zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;

7)     organizacja zajęć:

a)      dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),

b)      umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,

c)      wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d)      wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,

e)      umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

f)        wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,

g)      wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

h)      umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;

8)     organizacja przestrzeni edukacyjnej:

a)      ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,

b)      umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,

c)      stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;

9)     współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do  osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

4.      Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:

1)     rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2)     kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

3)     kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

4)     wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych;

5)     zapewnienie warunków do kształcenia wiedzy i umiejętności wynikających z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;

6)     stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;

7)     kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;

8)     rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

9)     wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

11) ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, na wartości, które skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;

12) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania  postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

5.      Cele i zadania Szkoły uwzględnia program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, o którym mowa w art. 26 prawa oświatowego.

 

§ 6.

[Zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły]

1.      Celem działalności wychowawczo-profilaktycznej Szkoły jest wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki.

2.      W podstawie programowej kształcenia ogólnego określono zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły:

1)     zadania do realizacji na zajęciach z wychowawcą; 

2)     zadania wychowawcze w przedmiotach na każdym etapie edukacyjnym.

3.      Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1)     treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2)     treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane  w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów  występujących w społeczności szkolnej, skierowane  do uczniów, nauczycieli   i rodziców.

4.      Proces wychowawczy ukierunkowany jest w szczególności na wartości i podejmowanie działań związanych z:

1)     miejscami ważnymi dla pamięci narodowej;

2)     formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości;

3)     najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

5.      Treści i działania o charakterze profilaktycznym wynikają z przeprowadzonej przez Szkołę diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.

 

§ 7.

[Formy realizacji zadań Szkoły]

1.      Zadania Szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej są realizowane poprzez:

1)     właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;

2)     zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym;

3)     organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;

4)     respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;

5)     systematyczną współpracę z rodzicami.

2.      Zadania Szkoły w zakresie edukacji przedmiotowej są realizowane poprzez:

1)     poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela;

2)     wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

3)     upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych i Internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych;

4)     przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

5)     kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

§ 8.

[Zasady bezpieczeństwa w Szkole]

1.      Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą uczącą się w Szkole oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne i profilaktyczne.

2.      Dyrektor jednoosobowo odpowiada za stworzenie szkolnego systemu bezpieczeństwa oraz opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

3.      Dyrektor współpracuje z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo.

4.      Wszyscy pracownicy znają treść obowiązujących w Szkole dokumentów określających zasady bezpieczeństwa, a w szczególności:

1)     Regulamin Dyżurów Nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych;

2)     regulaminy pracowni przedmiotowych;

3)     Regulamin Hali Sportowej;

4)     Regulamin Organizacji Wycieczek.

5.      Dyrektor nie dopuszcza do pracy pracownika, który nie otrzyma ogólnej i stanowiskowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne).

6.      Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:

1)     uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

a)      każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia pod względem bezpieczeństwa miejsca i sprzętu, którego używa podczas prowadzonych zajęć,

b)      każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, odnotowuje nieobecności oraz reaguje na „nagłe zniknięcie” ucznia;

2)     w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia:

a)      dba o przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      na początku roku szkolnego zapoznaje wszystkich uczniów z regulaminem pracowni, a szczególnie z umieszczonymi w nim zasadami bezpieczeństwa;

3)     podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciel prowadzący zajęcia:

a)      sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed każdym rozpoczęciem zajęć,

b)      dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c)      dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

d)      asekuruje uczniów podczas indywidualnych ćwiczeń na przyrządach;

4)     za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia:

a)      podczas zajęć edukacyjnych poza budynkiem szkolnym,

b)      podczas wycieczek oraz innych imprez krajoznawczo-turystycznych,

c)      podczas organizowanych przez Szkołę form wypoczynku dzieci i młodzieży,

d)      podczas zawodów sportowych,

e)      podczas konkursów, przeglądów kulturalnych itp.;

5)     W zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

a)      każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi lub wpisuje się w zeszycie wyjść,

b)      podczas lekcji w terenie, realizacji form krajoznawczo-turystycznych oraz form wypoczynku dzieci i młodzieży, należy bezwzględnie przestrzegać liczby uczniów przypadających na jednego opiekuna zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek;

6)     W zakresie pełnienia dyżurów w Szkole:

a)      nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego na tablicy ogłoszeń grafiku, potwierdzonego przez każdego nauczyciela własnoręcznym podpisem,

b)      dyżury pełnione są od godz. 7:40 do końca przerwy po ostatniej lekcji uczniów,

c)      nauczyciel pełni dyżur aktywnie, zapobiegając niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,

d)      w przypadku konieczności wcześniejszego zejścia z dyżuru nauczyciel dyżurujący organizuje we własnym zakresie zastępstwo;

7)     W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem wykonuje poniższe czynności:

a)      udziela pomocy przedmedycznej,

b)      zawiadamia pielęgniarkę szkolną,

c)      zawiadamia Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu;

7.      Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu.

8.      Jeżeli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteka, itp.), nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe, zawiadamia Dyrektora, a następnie rodziców.

9.      Jeżeli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

10.  Dyrektor o zaistniałym wypadku zagrażającym zdrowiu ucznia zawiadamia:

1)     Pogotowie Ratunkowe;

2)     rodziców ucznia;

3)     w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci zawiadamia również policję lub prokuratora, a następnie Kuratorium Oświaty, a miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokonania oględzin.

 

§ 9.

[Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy]

1.      Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

2.      Kontrolę na terenie Szkoły przeprowadza się w ostatnim tygodniu sierpnia.

3.      Do przeprowadzenia kontroli Dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)     inspektor ds. bhp;

2)     konserwator.

4.      Dyrektor bierze udział w kontroli, jako osoba odpowiedzialna.

5.      Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

6.      Kopię protokołu Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

 

§ 10.

[Pojęcie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy]

Poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, będących obowiązkiem Dyrektora, należy rozumieć w szczególności:

1)     umieszczenie planu ewakuacji Szkoły w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp;

2)     oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

3)     ogrodzenie terenu Szkoły;

4)     zapewnienie na terenie Szkoły właściwego oświetlenia, równej nawierzchni dróg, przejść i boisk, a także instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej;

5)     zakrywanie odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie Szkoły;

6)     zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły;

7)     w okresie zimowym oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem przejść na terenie Szkoły;

8)     zapewnienie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, a także utrzymywanie w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarnohigienicznych;

9)     zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach Szkoły;

10) zapewnienie spożywania gorących posiłków wyłącznie w części świetlicy wydzielonej na jadalnię oraz utrzymanie jej w czystości;

11) niedopuszczanie do prowadzenia jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;

12) oznakowanie miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym i zabezpieczenie przed swobodnym do nich dostępem;

13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, nie śliskich stopni schodów, a także zabezpieczenie siatką lub w inny skuteczny sposób otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów;

14) objęcie budynków Szkoły i terenu szkolnego nadzorem kamer telewizji przemysłowej CCTV;

15) zapewnienie w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatury co najmniej 18°C, a w przypadku braku możliwości zapewnienia takiej temperatury, zawieszenie przez Dyrektora zajęć na czas oznaczony z powiadomieniem o tym fakcie organu prowadzącego;

16) zawieszenie zajęć, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa, a także gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów;

17) niedopuszczenie do rozpoczęcia zajęć, jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia, stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

18) niezwłoczne przerwanie zajęć, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć i wyprowadzenie z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece Szkoły;

19) wyposażenie w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy pomieszczeń Szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pracowni, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz świetlicy;

20) zapewnienie przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy nauczycieli, w szczególności prowadzących zajęcia wychowania fizycznego;

21) zaopatrzanie uczniów podczas prac na rzecz Szkoły i środowiska w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej;

22) zapewnienie utrzymania maszyn i innych urządzeń technicznych w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki, a także zapewnienie wyposażenia urządzeń technicznych w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem;

23) oznaczenie w sposób wyraźny i zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzeń technicznych niesprawnych, uszkodzonych lub pozostających w naprawie;

24) wywieszenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu w widocznym miejscu instrukcji bezpiecznej obsługi;

25) wywieszenie w każdej pracowni, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

26) przechowywanie substancji i preparatów chemicznych w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich szkodliwości dla zdrowia.

 

§ 11.

[Procedura przeprowadzania próbnej ewakuacji]

Próbna ewakuacja odbywa się nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną procedurą:

1)     Dyrektor zapoznaje wszystkich uczniów i pracowników Szkoły z obowiązującymi zasadami ewakuacji;

2)     na dwa tygodnie przed próbną ewakuacją Dyrektor przypomina nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom instrukcję ewakuacji Szkoły;

3)     najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją Dyrektor powiadamia właściwego komendanta Straży Pożarnej oraz organ prowadzący o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji;

4)     osoba wyznaczona przez Dyrektora używa odpowiedniego sygnału oznaczającego rozpoczęcie ewakuacji;

5)     wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym porządku (ustalonym w instrukcji ewakuacji).

 

§ 12.

[Obowiązki nauczycieli podczas ewakuacji]

1.      Podczas ewakuacji nauczyciele zobowiązani są:

1)     znać stan liczebny klasy, z którą odbywają zajęcia;

2)     zabrać ze sobą dziennik lekcyjny;

3)     zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji, np.:

a)      kolejność opuszczania sali - najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi wejściowych do sali, potem uczniowie z kolejnych ławek, aż do znajdujących się najdalej od wejścia,

b)      kolejność opuszczania piętra - na schody wchodzą najpierw uczniowie  z sal będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej, aż po najbardziej odległe od schodów,

c)      kolejność opuszczania budynku szkolnego - zaczynając od najniższych pięter;

4)     uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, z którymi prowadzili zajęcia dydaktyczne;

5)     sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie;

6)     wskazać uczniom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki;

7)     zadbać, aby uczniowie udali się we właściwym kierunku - wyznaczonego miejsca zbiórki;

8)     zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca;

9)     nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji.

2.      Wyznaczone w instrukcji osoby wynoszą dzienniki lekcyjne oraz pieczątki szkolne.

3.      Dyrektor nadzoruje i koordynuje przebieg ewakuacji i przyjmuje od wszystkich nauczycieli raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na lekcji i doprowadzonych w wyznaczone miejsce uczniów.

4.      Dyrektor wypełnia dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej.

 

§ 13.

[Zasady opieki nad uczniem niepełnosprawnym]

1.      Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami ucznia.

2.      Nauczyciele zapewniają opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

3.      Nauczyciele obowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

4.      W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła:

1)     stwarza możliwość dostosowania realizowanych programów nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;

2)     uwzględnia zawarte w wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu wskazania dotyczące dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, określa warunki realizacji oraz wskazuje na potrzebę dodatkowych zajęć w zależności od deficytów ucznia i możliwości Szkoły;

3)     zapewnia zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu;

4)     stwarza warunki umożliwiające integrację ucznia niepełnosprawnego ze środowiskiem rówieśniczym.

5.      W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne w celu współorganizowania zajęć edukacyjnych oraz prowadzenia pracy wychowawczej.

 

§ 14.

[Organizacja kształcenia ucznia niepełnosprawnego]

1.      Rodzice składają u Dyrektora wniosek o zorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego załączając  orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej                             o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.      Dyrektor organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi:

1)     dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych;

2)     indywidualne zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem prowadzącym), prowadzone przez odpowiednich specjalistów;

3)     możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego;

4)     odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt;

5)     likwidację barier architektonicznych.

3.      Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie:

1)     korekcji wad postawy;

2)     korekcji wad wymowy;

3)     orientacji przestrzennej i poruszania się;

4)     innych zajęć wynikających z indywidualnych programów rewalidacji.

4.      Jeżeli w orzeczeniu dziecka znajduje się zalecenie, że może realizować obowiązek szkolny w placówce ogólnodostępnej z pomocą nauczyciela wspomagającego, Dyrektor jest zobowiązany do zatrudnienia takiego nauczyciela i określenia jego obowiązków.

 

§ 15.

[Promocja i ochrona zdrowia ucznia]

1.      Zadaniem szkoły jest:

1)     kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do:

a)      zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,

b)      ugruntowania wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się,

c)      zrozumienia korzyści płynących z aktywności fizycznej,

d)      stosowania profilaktyki;

2)     stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu;

3)     rozbudzenie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwienie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie;

4)     uświadamianie uczniom zagrożeń cywilizacyjnych oraz wyposażenie ich w umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchowymi i niewypałami.

2.      Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:

1)     nauczanie zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie:

a)      zajęć ruchowych,

b)      pobytu nad wodą lub w górach,

c)      uczestniczenia w ruchu drogowym,

d)      kontaktu z lekami i substancjami chemicznymi.

2)     wskazywanie sposobu szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia;

3)     właściwą opiekę nauczycieli podczas lekcji, przerw, innych zajęć organizowanych przez Szkołę;

4)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów;

5)     współpracę z placówką służby zdrowia w Piwnicznej-Zdroju;

6)     współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu;

7)     realizację programu „Owoce w szkole”;

8)     realizację programu „Mleko w szkole”.

 

§ 16.

[Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym]

1.      Szkoła zapewnia nowoczesne podejście do wychowania fizycznego poprzez rozszerzenie jego problematyki o edukację zdrowotną, co jest następstwem integracji dwóch przenikających się dziedzin wychowania człowieka – wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego, akcentujących potrzeby:

1)     fizycznej aktywności jako warunku zdrowia;

2)     racjonalnego odżywiania;

3)     aktywnej postawy i współżycia międzyludzkiego;

4)     wychowania do bezpieczeństwa;

5)     higieny osobistej.

2.      Prowadzenie edukacji zdrowotnej jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

3.      W pierwszym etapie edukacyjnym wychowanie fizyczne jest jednym z trzynastu obszarów kształcenia zintegrowanego, w którym wymagania szczegółowe dotyczą osiągnięć ucznia w zakresie:

1)     utrzymania higieny osobistej i zdrowia;

2)      sprawności motorycznych;

3)     różnych form rekreacyjno-sportowych.

4.      W drugim etapie edukacyjnym wychowanie fizyczne jest przedmiotem, którego wymagania szczegółowe dotyczą osiągnięć ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności na temat:

1)     znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia;

2)     piramidy żywienia i aktywności fizycznej;

3)     zasad zdrowego odżywiania;

4)     zasad doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych;

5)     przestrzegania zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

6)     przyjmowania  prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach;

7)     pojęcia zdrowia;

8)     pozytywnych mierników zdrowia:

a)      rozwoju fizycznego,

b)      oceny sprawności fizycznej,

c)      ustalenia wskaźnika wydolności;

9)     zasad i metod hartowania organizmu;

10) sposobów ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą;

11) zasad aktywnego wypoczynku zgodnie z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku;

12) wykonywania ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności;

13) czynników, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, ze wskazaniem tych, na które uczeń może mieć wpływ;

14) sposobów redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

15) konsekwencji zdrowotnych stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

16) przyczyn i skutków otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

17) wymogów higieny wynikających ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

18) właściwego opracowania rozkładu dnia, uwzględniającego proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;

19) doboru rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb;

20) ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze.

 

§ 17.

[Pomoc psychologiczno-pedagogiczna]

1.      Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom polega na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

5.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor.

7.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)     zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)     zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)     w przypadku uczniów klas VII i VIII zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)     porad i konsultacji;

7)     warsztatów.

9.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu warsztatów i szkoleń oraz udzielaniu porad i konsultacji.

10.  Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)     ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

3)     informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

11.  Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów tzn. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu Szkoły;

2)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3)     współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;

4)     prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej na celu rozpoznanie u uczniów:

a)      trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b)      szczególnych uzdolnień.

12.  Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

2)     informowanie nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;

3)     we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;

4)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 18.

[Liczebność uczestników w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej]

1.      W zajęciach rozwijających uzdolnienia, organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, liczba uczestników nie powinna przekraczać 8.

2.      W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników nie może przekraczać 5.

3.      Zajęcia rewalidacyjne, organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone są indywidualnie.

4.      W zajęciach logopedycznych, organizowanych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, liczba uczestników nie może przekraczać 4.

5.      W innych zajęciach o charakterze terapeutycznym, organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły, liczba uczestników nie może przekraczać 10.

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

 

§ 19.

[Organy Szkoły]

Organami Szkoły są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców;

4)     Samorząd Uczniowski.

 

§ 20.

[Kompetencje Dyrektora Szkoły]

1.      Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.      Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy prawa oświatowego.

3.      Dyrektor w szczególności:

1)     kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem ust. 8;

3)     prezentuje Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym oraz podaje informacje o działalności Szkoły;

4)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

8)     współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)     stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole;

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

5.      Po zawarciu stosunku pracy z nauczycielem lub pracownikiem niepedagogicznym Dyrektor Szkoły: 

1)     zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków;

2)     organizuje pracę w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy i zmniejszenie jej uciążliwości;

3)     przeciwdziała dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

4)     zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzi szkolenie bhp pracowników;

5)     terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia;

6)     ułatwia pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

7)     zaspokaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;

8)     stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracy pracowników;

9)     prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników;

10) wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

11) przeciwdziała mobbingowi;

12) wydaje niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy świadectwo pracy. 

6.      Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)     dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;

2)     realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)     tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

4)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym;

5)     zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

7.      Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

8.      W przypadku, gdy Dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem, sprawowanie nadzoru pedagogicznego realizuje wicedyrektor.

9.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim.

10.  Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala organ prowadzący.

11.  W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 

 

§ 21.

[Kompetencje Rady Pedagogicznej]

1.      W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej jest Dyrektor.

3.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

4.      Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.      Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6.      Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

7.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

8.      W zebraniach Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej spraw uczniowskich, mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

9.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planu pracy Szkoły;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

4)     organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy Szkoły;

6)     przygotowanie projektu statutu Szkoły albo jego zmian;

7)     uchwalenie regulaminu swojej działalności.

10.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)     projekt planu finansowego Szkoły;

3)     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     skład komisji dyscyplinarnej dla nauczyciela;

5)     propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6)     zaproponowane przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli programy nauczania;

7)     wniosek o indywidualny program lub indywidualny tok nauki;

8)     zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

9)     materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

10) kandydata wyznaczonego przez organ prowadzący do powierzenia stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

11) kandydata wskazanego przez Dyrektora Szkoły do powierzenia stanowiska wicedyrektora;

12) wniosek organu prowadzącego o przedłużenie kadencji Dyrektora;

13) zgłoszony przez Dyrektora wniosek dotyczący odwołania ze stanowiska wicedyrektora;

14) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły;

15) ocenę pracy Dyrektora;

16) zaproponowane przez Dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11.  Rada Pedagogiczna deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły.

12.  Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 22.

[Struktura Regulaminu Rady Pedagogicznej]

1.      Rada Pedagogiczna ustala i przyjmuje w formie uchwały stanowiącej regulamin swej działalności.

2.      Regulamin Rady Pedagogicznej zawiera w szczególności:

1)     postanowienia ogólne;

2)     sposób przygotowania  i zwoływania zebrań;

3)     sposób prowadzenia obrad;

4)     zasady głosowania;

5)     tryb podejmowania uchwał;

6)     zasady protokołowania i dokumentowania zebrań;

7)     prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej.

3.      Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

§ 23.

[Współdziałanie Dyrektora z Radą Pedagogiczną]

1.      Dyrektor jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym:

1)     wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem;

2)     wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący;

3)     rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w Regulaminie Rady Pedagogicznej je pominięto;

4)     reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;

5)     bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły, tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

6)     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

7)     jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

8)     dba o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Statucie;

9)     w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

10) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego w związku z czym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

2.      Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady Pedagogicznej uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

3.      W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

§ 24.

[Ochrona informacji obrad Rady Pedagogicznej]

1.      Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

2.      Za naruszenie tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej nauczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej przez osobę, której dobro zostało naruszone na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego.

3.      Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, osoba dopuszczająca się ujawnienia tajemnicy Rady Pedagogicznej może także podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 75 i nast. Karty Nauczyciela.

 

§ 25.

[Struktura Rady Rodziców]

1.      W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący rad oddziałowych, wybrani w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału:

1)     w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

2)     wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

§ 26.

[Kompetencje Rady Rodziców]

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1)     uchwalenie regulaminu swojej działalności;

2)     uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

3)     delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;

4)     występowanie do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

5)     wnioskowanie o powołanie Rady Szkoły;

6)     wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

7)     wybór przedstawiciela Rady Rodziców, gdy nie powołano Rady Szkoły, do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

2.      Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

1)     program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

2)     projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora;

3)     zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

4)     zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

5)     wniosek o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole;

6)     zgodę na działalność w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

7)     pracę nauczyciela za okres stażu;

8)     przedłożoną przez Dyrektora propozycję  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 27.

[Uprawnienia Rady Rodziców]

1.      Rada Rodziców ma prawo do:

1)     suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji;

2)     gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej Szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą;

3)     występowania do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły w sprawach związanych:

a)      z jakością nauczania, wychowania i opieki,

b)      z opinią w sprawach pracy nauczycieli realizujących staże na poszczególne stopnie awansu zawodowego,

c)      z finansami szkoły,

d)      z bezpieczeństwem uczniów przebywających na terenie Szkoły oraz podczas realizowanych poza budynkiem form edukacyjnych.

4)     dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za niejawne lub dotyczącymi spraw personalnych objętych ochroną danych osobowych.

2.      Rada Rodziców ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zakaz wstępu na teren Szkoły organizacjom, które mogą mieć zgubny wpływ na rozwój uczniów, np. sektom lub grupom negującym wartości preferowane przez rodziców.

3.      Rodzice, przez swych reprezentantów, mogą występować do Dyrektora, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

4.      Rada Rodziców jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od Rady Pedagogicznej i Dyrektora.

 

§ 28.

[Obowiązki Rady Rodziców]

Rada Rodziców ma obowiązek:

1)     gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,

2)     stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów Szkoły;

3)     informowania ogółu rodziców o prowadzonych przez siebie działaniach oraz rozliczania się przed nimi z wykorzystanych środków finansowych,

4)     przeprowadzenia wyborów do oddziałowych rad rodziców oraz powołania Rady Rodziców na nowy rok szkolny.

 

§ 29.

[Zasady uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego]

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 30.

[Struktura Regulaminu Rady Rodziców]

1.      Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców.

2.      Regulamin nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

3.      Regulamin określa w szczególności:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców oraz przedstawicieli oddziałowych rad rodziców do Rady Rodziców;

3)     zadania oddziałowych rad rodziców;

4)     zadania i kompetencje Rady Rodziców;

5)     ogólne i szczegółowe zasady działania Rady Rodziców;

6)     tryb podejmowania uchwał;

7)     sposób dokumentowania zebrań;

8)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

§ 31.

[Zebrania i kontakty z rodzicami]

1.      Szkoła organizuje zebrania i spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji:

1)     zebrania klasowe;

2)     zebrania ogólne;

3)     zebrania szkoleniowe z udziałem zaproszonych specjalistów;

4)     indywidualne konsultacje dla rodziców podczas dni otwartych Szkoły;

5)     indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, logopedą w razie potrzeby;

6)     inne spotkania wynikające z planu pracy szkoły.

2.      Nauczycielowi nie wolno udzielać informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych oraz podczas prowadzonych dyżurów.

3.      O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę.

4.      W sytuacjach nadzwyczajnych wychowawca oddziału w porozumieniu z Dyrektorem wzywa w formie pisemnej rodziców poza ustalonymi terminami lub kontaktuje się z rodzicem telefonicznie.

5.      Obowiązkiem wychowawcy jest, na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, poinformować rodziców o obowiązujących dokumentach i regulaminach oraz możliwości zapoznania się z nimi.

6.      Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze Szkołą odbywa się poprzez:

1)     wspólne rozwiązywanie problemów klasowych;

2)     współpracę z oddziałową radą rodziców podczas organizacji imprez klasowych i wycieczek;

3)     pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz Szkoły i klasy.

7.      Uczeń może być zwolniony z zajęć:

1)     na pisemną prośbę rodzica przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia, z podaniem istotnej przyczyny,

2)     osobiście przez rodzica w trakcie trwania zajęć,

3)     przez Dyrektora w wyjątkowych sytuacjach.

8.      Wyklucza się następujące przypadki w kontaktach rodziców z wychowawcą oddziału lub nauczycielem:

1)     uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy;

2)     przeszkadzanie w czasie prowadzonej lekcji;

3)     telefonowanie na prywatny numer nauczyciela bez jego wcześniejszej zgody;

4)     zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu bądź nauczycielowi, który w tym czasie ma przerwę wolną od dyżuru;

5)     zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych Szkoły.

 

§ 32.

[Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego]

1.      W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który reprezentuje ogół  uczniów Szkoły.

2.      W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1)     Gromadka Szkolna, którą tworzą wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej;

2)     w klasach IV-VIII: samorządy klasowe;

3)     na szczeblu Szkoły: Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

3.      Zasady wybierania i działania Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju”.

4.      Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.

5.      Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, o których mowa w § 107.

 

§ 33.

[Kompetencje Samorządu Uczniowskiego]

Samorząd Uczniowski:

1)     uchwala, opracowany pod nadzorem opiekuna Samorządu, regulamin swojej działalności;

2)     opiniuje pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora.

 

§ 34.

[Organizacja wolontariatu]

1.      Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem, podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

2.      Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

3.      Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

4.      Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.

5.      Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:

1)     świadczyć pomoc ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, organizować dla nich spotkania i występy;

2)     udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;

3)     uczestniczyć w działalności charytatywnej.

6.      Do zadań rady wolontariatu należy:

1)     rozpoznawanie zapotrzebowania na działalność wolontariuszy;

2)     analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;

3)     opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.

 

§ 35.

[Szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły]

1.      Każdy organ Szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem Szkoły.

2.      Współpraca organów Szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania Szkoły, a w szczególności w zakresie:

1)     dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniem;

2)     organizacji pracy Szkoły;

3)     organizacji przestrzeni Szkoły i terenu wokół niej.

3.      Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4.      Współpraca odbywa się poprzez:

1)     wzajemne informowanie:

a)      Samorząd i Rada Rodziców są na bieżąco informowani o tym, co się dzieje w Szkole i jakie są zamierzenia Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

b)      Samorząd i Rada Rodziców informują Dyrektora i Radę Pedagogiczną o swoich potrzebach i zamierzeniach;

2)     konsultacje:

a)      Dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Samorządowi i Radzie Rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji,

b)      Dyrektor zasięga od poszczególnych organów opinii w sprawach wynikających ze sprawowanego nadzoru , w tym nadzoru pedagogicznego;

3)     współdecydowanie:

a)      polega na pełnym partnerstwie pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem i Radą Rodziców,

b)      wszystkie organy są zaangażowane w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną odpowiedzialność;

4)     decydowanie - po przekazaniu przez Dyrektora  lub Radę Pedagogiczną do wykonania określonego zadania uczniom lub rodzicom, Samorząd lub Rada Rodziców samodzielnie podejmują decyzje, jedynie informując Dyrektora i Radę Pedagogiczną o rodzaju tej decyzji.

5.      Celem i efektem współpracy organów szkoły powinny być w szczególności:

1)     stwarzanie w Szkole przestrzeni do dialogu i współpracy dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

2)     dążenie do wzrostu identyfikacji uczniów i rodziców ze Szkołą;

3)     pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za Szkołę;

4)     wspólne rozwiązywanie szkolnych problemów oraz świętowanie sukcesów;

5)     eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań;

6)     wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy Szkoły.

6.      Żaden z organów Szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw Szkoły i społeczności szkolnej.

7.      Dyrektor  ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom Szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy Szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu.

8.      Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz Szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:

1)     kluczowe problemy Szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów Szkoły;

2)     każdy organ Szkoły rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami;

3)     sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga Dyrektor, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym Rady Rodziców lub z przewodniczącym Samorządu;

4)     w przypadku braku porozumienia organów na poziomie Szkoły, kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący. Sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor.

9.      Dyrektor przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

1)     na piśmie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły;

2)     ustnie - sporządza wówczas notatkę służbową, którą rejestruje w dokumentacji Szkoły.

10.  Rada Rodziców może złożyć skargę na działania Dyrektora do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 36.

[Sposób rozwiązywania sporów między organami]

1.      Spory kompetencyjne między organami Szkoły rozstrzyga Komisja, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu Szkoły.     

2.      Poszczególne organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji według procedury określonej w regulaminie danego organu Szkoły.

3.      Dyrektor może wyznaczyć nauczyciela reprezentującego go w pracy Komisji.

4.      Komisję powołuje się w razie zaistniałego sporu, do czasu jego rozwiązania.

5.      Komisja wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności minimum ¾ jej członków.

6.      Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.

7.      Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu Szkoły, którego kompetencje naruszono.

8.      Organ Szkoły, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.

9.      Rozstrzygnięcia Komisji podawane są do ogólnej wiadomości w Szkole.

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

 

§ 37.

[Baza szkolna]

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)     pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)     biblioteki;

3)     świetlicy;

4)     gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

5)     zespołu obiektów sportowych i rekreacyjnych;

6)     pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

 

§ 38.

[Kalendarz roku szkolnego]

1.      Kalendarz roku szkolnego określa terminy:

1)     ferii zimowych;

2)     ferii letnich;

3)     zimowej przerwy świątecznej;

4)     wiosennej przerwy świątecznej.

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 39.

[Dni wolne od zajęć]

1.      Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym, w wymiarze do 8 dni.

2.      Zgodnie z uzasadnieniem MEN dni wolne, wskazane w ust. 1, winny być przeznaczone na:

1)     egzamin ósmoklasisty – 3 dni;

2)     rekolekcje wielkopostne – 3 dni;

3)     pozostałe 2 dni:

a)      święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy,

b)      inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

3.      Dyrektor, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2.

4.      W dniach, o których mowa w ust. 2, Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych, a także ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

5.      Dla nauczycieli pracujących w Szkole, dni robocze w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie dni wymienionych w ust. 2 nie są dniami wolnymi od pracy.

6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu, Dyrektor może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

7.      Dla nauczycieli pracujących w Szkole okres ferii zimowych i ferii letnich jest okresem urlopu wypoczynkowego.

 

§ 40.

[Organizacja rekolekcji wielkopostnych]

1.      W Szkole, na pisemne życzenie rodziców, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii.

2.      Godziny religii są umieszczone w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.      Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego.

4.      W czasie trwania rekolekcji Szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

5.      Dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole okres rekolekcji nie jest czasem wolnym od pracy.

6.      O terminie rekolekcji Dyrektor powinien być powiadomiony przez organizatorów co najmniej miesiąc przed terminem ich rozpoczęcia.

7.      Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizatorami a Szkołą.

 

§ 41.

[Procedura opracowania arkusza organizacyjnego]

1.      Szczegółową  organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji Szkoły.

2.      Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym.

3.      Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe arkusz organizacji Szkoły Dyrektor przekazuje w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu.

4.      Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji Szkoły w terminie do 29 maja danego roku.

5.      W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, ustalone procedury opiniowania stosuje się odpowiednio:

1)     opinie są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;

2)     organ prowadzący zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 42.

[Struktura arkusza organizacyjnego]

Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1)     liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)     liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)     dla poszczególnych oddziałów:

a)      tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b)      tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, wychowania do życia w rodzinie,

c)      tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)      wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e)      wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący dodatkowo przyznał w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)        tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora;

4)     liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)     liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)     liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7)     ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli;

8)     liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9)     liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 43.

[Tygodniowy rozkład zajęć]

1.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

2.      Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia:

1)     w klasach I - III nie powinno być więcej niż pięć godzin lekcyjnych dziennie;

2)     w klasach IV – VIII nie powinno być więcej niż siedem godzin lekcyjnych dziennie;

3)     nie należy łączyć w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu.

3.      Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, z wyjątkiem przerwy śniadaniowej, która trwa 10 minut i dwóch przerw na spożycie obiadu, które trwają po 15 minut.

4.      Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę opiniującą organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

§ 44.

[Informacje umieszczone w tygodniowym rozkładzie zajęć]

1.      W tygodniowym  rozkładzie zajęć należy umieścić:

1)     obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)     zajęcia z wychowawcą;

3)     zajęcia religii;

4)     zajęcia wychowania do życia w rodzinie;

5)     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zorganizowane z godzin do dyspozycji Dyrektora;

6)     zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

7)     zajęcia rewalidacyjne, przyznane dla uczniów niepełnosprawnych;

8)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.      W tygodniowym rozkładzie zajęć należy wskazać godziny dostępu uczniów do biblioteki szkolnej.

 

§ 45.

[Dostępność tygodniowego rozkładu zajęć]

Tygodniowy rozkład zajęć powinien być wyeksponowany do wglądu dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

 

§ 46.

[Podział roku szkolnego]

1.      Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1)     pierwsze półrocze rozpoczyna się od pierwszego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym i trwa do ostatniego dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 20 stycznia;

2)     drugie półrocze rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek po 20 stycznia, a jeżeli dzień ten wypada w ferie, to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

2.      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem pierwszego półrocza.

3.      Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 47.

[Organizacja oddziałów w edukacji wczesnoszkolnej]

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2.      Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.

3.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu  oddziałowej rady rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.

4.      Na wniosek oddziałowej rady rodziców oraz za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę  określoną w ust. 2, o ile liczba uczniów w oddziale nie przekroczy 27.

5.      Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 Prawa oświatowego.

6.      Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 48.

[Zasady podziału uczniów na grupy]

1.      Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.

2.      Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

3.      W klasach IV – VIII podział na grupy jest obowiązkowy:

1)     na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów - liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)     na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów - przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3)     na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w grupie liczącej więcej niż 26 uczniów;

4)     na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

4.      Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

5.      W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

§ 49.

[Formy pracy Szkoły]

1.      Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.      Inne zajęcia prowadzone w Szkole bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz realizowane są w godzinach zegarowych (60 minut).

5.      W edukacji wczesnoszkolnej podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

6.      W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć w klasach I-III z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym  nauczycielom rozkład godzin tych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć.

7.      Zajęcia szkolne, zarówno lekcyjne jak i pozalekcyjne, organizowane są w różnych formach, sprzyjających przygotowaniu uczniów do pracy w różnych sytuacjach i układach społecznych.

8.      Formy pracy ucznia dzielimy na:

1)     pracę indywidualną;

2)     pracę zbiorową:

a)      praca w grupach,

b)      praca z całą klasą.

 

§ 50.

[Formy opieki i pomocy uczniom]

1.      Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2.      Pomocy udzielają wszyscy nauczyciele, a szczególnie wychowawcy.

3.      Pomoc udzielana jest poprzez:

1)     dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;

2)     monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego;

3)     udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;

4)     rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów utrudniających realizację zadań Szkoły;

5)     rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów;

6)     stworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno-turystycznego;

7)     organizowanie zajęć mających na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;

8)     opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko uczniów, ale także rodziców;

9)     przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznej;

10) organizowanie opieki i pomocy materialnej;

11) zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną;

12) współpracę z pielęgniarką szkolną;

13) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

4.      W przypadku uzyskania informacji o zaistniałym zagrożeniu lub zaobserwowania zdarzenia będącego zagrożeniem bezpieczeństwa ucznia, należy podjąć następujące kroki:

1)     osoba, która zaobserwowała zagrożenie, powiadamia wychowawcę klasy;

2)     wychowawca klasy informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora;

3)     wychowawca wzywa do Szkoły rodziców, przekazuje im uzyskaną informację i przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w obecności rodziców.

5.      W przypadku potwierdzenia informacji, wychowawca zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

6.      W toku interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

7.      Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa ucznia, Dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję.

8.      W sytuacji, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję.

9.      Dalszy tok postępowania leży w kompetencji Sadu Rodzinnego lub Policji.

 

§ 51.

[Organizacja oddziałów integracyjnych]

1.      Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności mogą uczyć się w klasach integracyjnych zorganizowanych na różnych poziomach nauczania w zależności od potrzeb i możliwości Szkoły.

2.      Organizacja i zasady pracy oddziałów integracyjnych:

1)     liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych;

2)     na jednym poziomie może istnieć więcej niż jedna klasa integracyjna;

3)     do pracy w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających;

4)     na wniosek rodziców dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, w czasie zajęć edukacyjnych i przerw, dziecku może towarzyszyć asystent nie będący nauczycielem;

3.      Dzieciom niepełnosprawnym w oddziale integracyjnym zapewnia się:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym lub niepełnosprawności;

2)     odpowiednie warunki do nauki;

3)     realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych dziecka, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do jego zaburzeń i odchyleń rozwojowych;

4)     zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne;

5)     integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

4.      W trosce o poczucie bezpieczeństwa i nienaruszalności więzi społecznych do klas integracyjnych nie powinno dołączać się uczniów, którzy przejawiają zachowania agresywne.

5.      Plan wychowawczy w klasach integracyjnych jest opracowywany wspólnie przez wychowawcę oraz nauczyciela wspomagającego.

6.      W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.

7.      Świadectwo szkolne ucznia niepełnosprawnego, uczęszczającego do klasy integracyjnej, podpisuje wychowawca klasy.

8.      Tryb przyjmowania uczniów niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych:

1)     rodzice dziecka niepełnosprawnego, ubiegający się o przyjęcie go do klasy integracyjnej, zobowiązani są do przedłożenia w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

a)      pisemnej prośby o przyjęcie dziecka,

b)      pisemnej informacji o stanie zdrowia dziecka,

c)      aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, wraz z wynikami pełnych badań psychologicznych i pedagogicznych;

2)     terminy składania dokumentów, o których mowa w pkt 1, corocznie ustala Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i informuje o tym rodziców;

3)     decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do Szkoły podejmuje Dyrektor, w porozumieniu z komisją rekrutacyjną powoływaną doraźnie przez Dyrektora.

 

§ 52.

[Organizacja biblioteki]

1.      Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, potrzeb i zainteresowań  uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki.

3.      Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma.

4.      Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z jej zasobów przed lekcjami i po lekcjach.

 

§ 53.

[Zadania biblioteki]

Do zadań biblioteki należy:

1)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)     wspomaganie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;

3)     rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

4)     wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5)     kształtowanie kultury czytelniczej uczniów;

6)     przysposabianie uczniów do samokształcenia i przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

7)     pełnienie funkcji informacyjnej  i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów i ich rodziców;

8)     pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

9)     wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych czytelników;

11) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami;

12) promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym.

 

§ 54.

[Biblioteka - zadania Dyrektora i nauczycieli]

1.      Dyrektor:

1)     zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;

2)     zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;

3)     wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika;

4)     zatwierdza regulamin biblioteki;

5)     zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza.

2.      Nauczyciele i wychowawcy:

1)     współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

2)     znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów;

3)     współpracują w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

3.      Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za księgozbiór, jego dobór, zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.

4.      Biblioteka prowadzi swą działalność w oparciu o „Regulamin biblioteki”.

5.      Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i pracę organizacyjną.

6.      W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:

1)     udostępniania zbiorów;

2)     udzielania potrzebnych informacji;

3)     udzielania porad przy wyborze lektury;

4)     prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz upowszechniania czytelnictwa;

5)     diagnozowania zainteresowań i potrzeb czytelniczych;

6)     tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

a)      rozpoznawanie i zaspokajanie, w ramach możliwości, zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

b)      poszerzanie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji (płytoteka, filmoteka),

c)      kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat w książkach, czasopismach i Internecie,

d)      pomoc w wyborze i doborze literatury potrzebnej do lekcji, referatów przedmiotowych, prezentacji multimedialnych,

e)      udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne,

f)        wdrażanie do korzystania ze słowników i encyklopedii.

7)     rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i objętych kształceniem specjalnym, oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

a)      edukację czytelniczą, warsztaty czytelnicze,

b)      realizację projektów i programów edukacyjnych,

c)      spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym autorami książek,

d)      głośne czytanie,

e)      przerwy z książką,

f)        konkursy czytelnicze,

g)      zajęcia aktywu bibliotecznego,

h)      pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych, tematycznych,

i)        pomoc uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce, zachęcanie do wypożyczania,

j)        wyróżnianie najlepszych czytelników,

k)      doradztwo i konsultacje,

l)        dokonywanie zakupów nowości pod kątem aktualnego zapotrzebowania i zainteresowań uczniów,

8)     organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez:

a)      konkursy recytatorskie,

b)      konkursy promujące piękno języka ojczystego,

c)      przedstawienia teatralne,

d)      organizację wystaw,

e)      informowanie o wydarzeniach kulturalnych w środowisku lokalnym i regionie.

9)     zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w bibliotece.

7.      W ramach pracy organizacyjnej nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:

1)     gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły;

2)     ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)     zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz  odpisywania ubytków w tych materiałach;

4)     prenumeraty i udostępniania czasopism;

5)     opracowania rocznego planu pracy biblioteki oraz rocznego sprawozdania z pracy biblioteki;

6)     prowadzenia statystyk wypożyczenia oraz dziennika pracy biblioteki;

7)     aktualizacji kartotek czytelnika.

 

§ 55.

[Współpraca biblioteki]

1.      W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:

1)     udostępnia książki i pokazuje sposoby dotarcia do potrzebnych informacji;

2)     świadczy pomoc w doborze literatury do określonych tematów;

3)     świadczy pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych;

4)     udziela porad bibliograficznych;

5)     prowadzi zakup książek zgodnie z preferencjami czytelniczymi uczniów;

6)     prowadzi indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze;

7)     wspomaga w przygotowaniu do konkursów;

8)     zapewniając możliwość korzystania w bibliotece z Internetu, pozwala na poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;

9)     rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się;

10) jest atrakcyjnym miejscem, w którym można znaleźć potrzebne informacje nie tylko piśmiennicze, ale również medialne np. video nagrania, muzykę, ikonografię, malarstwo i inne teksty kultury;

11) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;

12) włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek.

2.      W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami biblioteka:

1)     udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;

2)     gromadzi scenariusze zajęć, imprez, uroczystości;

3)     gromadzi literaturę metodyczną oraz opracowania bibliograficzne na dany temat;

4)     prezentuje nowości i zapowiedzi wydawnicze;

5)     świadczy pomoc nauczycielom studiującym, doskonalącym się w zawodzie, odbywającym staż w awansie zawodowym;

6)     wskazuje i udostępniania literaturę nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań.

3.      W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka:

1)     udostępnia określone pozycje księgozbioru;

2)     współorganizuje imprezy kulturalne, wystawy;

3)     ustala sponsorowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe.

4.      W zakresie współpracy z innymi bibliotekami biblioteka:

1)     organizuje imprezy czytelnicze, w tym dla środowiska;

2)     uczestniczy wraz z uczniami w spotkaniach z autorem;

3)     przygotowuje konkursy czytelnicze, wystawy.

 

§ 56.

[Dokumentacja związana z ewidencją zbiorów biblioteki]

1.      Biblioteka jest zobowiązana prowadzić następującą dokumentację związaną z ewidencją zbiorów:

1)     księga inwentarza głównego książek;

2)     księga podręczników i broszur;

3)     rejestr ubytków.

2.      Przy założeniu księgi należy strony ponumerować, wszystkie karty przesznurować i końce sznurka przytwierdzić do okładki naklejką z pieczęcią urzędową szkoły - obok  pieczęci Dyrektor i główny księgowy potwierdzają podpisami informację o liczbie stron.

3.      Błędnych zapisów w księdze nie wolno wymazywać ani zaklejać, należy je przekreślić i poprawić czerwonym długopisem, umieszczając z boku datę i podpis.

4.      Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji są podane w instrukcji załączonej na początku każdej księgi.

5.      W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

 

§ 57.

[Ewidencja wpływów]

1.      Każda jednostka ewidencyjna otrzymuje oddzielny numer w księdze inwentarzowej biblioteki.

2.      Za jednostkę ewidencyjną przyjmuje się:

1)     w odniesieniu do wydawnictwa zwartego – książkę, wolumin;

2)     w przypadku zbiorów specjalnych - kasetę magnetofonową, kasetę VHS, płytę DVD, CD, itp.

3.      Zapisu w księdze dokonuje się po sprawdzeniu z dowodami wpływu, wpisując w kolejności podanej na dowodzie wpływu.

4.      Dowodami wpływu są:

1)     rachunki (faktury) za zakupione materiały;

2)     pisma, protokoły informujące o przekazaniu bibliotece materiałów w formie przydziału bądź darowizny lub kopie pism potwierdzających odbiór.

5.      W dowodach wpływu podaje się wartość każdej jednostki, w przypadku braku ceny ustala się komisyjnie wartość szacunkową.

6.      Na rachunku (lub innym dowodzie wpływu) wpisuje się numery, pod którymi zewidencjonowano książki (– od – do -) i potwierdza się własnoręcznym podpisem.

7.      Oryginały dowodów wpływu przekazuje się do księgowości, kopie pozostają w bibliotece.

8.      Kopie, o których mowa w ust. 7, gromadzi się w oddzielnej teczce „Dowody wpływu” w kolejności chronologicznej.

9.      Kolejne dowody wpływu łamane są przez końcówkę roku, np.: 5/17, 6/17 i 1/18, 2/18.

10.  Każdą stronę księgi inwentarzowej, po zakończeniu na niej zapisów, należy podliczyć, dodając wartość dotychczasową z przeniesienia.

11.  Jeżeli książka została wykreślona z inwentarza, nie wolno wpisywać na jej miejsce innej.

12.  Jeżeli wykreślona z inwentarza książka odnalazła się, nadaje się jej nowy numer inwentarzowy, a w rubryce „Uwagi” podaje się informację o odnalezieniu i poprzedni numer inwentarzowy.

 

§ 58.

[Cele i zadania świetlicy]

1.      W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

2.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienia opieki tym uczniom w Szkole.

3.      Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 16:00.

4.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

5.      Liczba uczniów w grupie, o której mowa w ust. 4, nie może przekraczać 25.

6.      Praca świetlicy ma na celu:

1)     zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom zapisanym do świetlicy;

2)     właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;

3)     zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;

4)     zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;

5)     rozwijanie zainteresowań uczniów.

7.      Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające:

1)     potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów;

2)     możliwości psychofizyczne uczniów;

3)     rozwijanie zainteresowań uczniów;

4)     ćwiczenia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;

5)     możliwość odrabiania lekcji.

 

§ 59.

[Zadania nauczyciela świetlicy]

1.      Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za należyte wychowanie dzieci, za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonej mu grupy.

2.      Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany:

1)     organizować tak zajęcia, by były one atrakcyjne i zgodne z obowiązującym planem;

2)     wykorzystywać zajęcia do utrwalania i poszerzania wiadomości zdobytych w Szkole;

3)     otoczyć szczególną opieką uczniów mających trudności w nauce, sprawiających trudności wychowawcze oraz uczniów z trudnymi warunkami środowiskowymi;

4)     stworzyć w pracy z uczniami taką atmosferę, aby czuli się dobrze;

5)     dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zabaw, spacerów, itp.;

6)     zwalniać uczniów tylko na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

7)     organizować różnorodne zajęcia, mające na celu wszechstronny rozwój osobowości wychowanków oraz rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.

 

§ 60.

[Dokumentowanie pracy świetlicy]

1.      Nauczyciel świetlicy prowadzi dziennik zajęć, w którym dokumentuje zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

2.      Do dziennika zajęć w świetlicy nauczyciel wpisuje:

1)     cele i zadania świetlicy;

2)     plan pracy świetlicy na dany rok szkolny;

3)     imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy;

4)     oddział, do którego uczęszcza uczeń;

5)     tematy przeprowadzonych zajęć;

6)     obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.

3.      Przeprowadzenie zajęć nauczyciel świetlicy potwierdza podpisem.

 

§ 61.

[Prawa ucznia korzystającego z świetlicy]

Uczeń korzystający z świetlicy ma prawo do:

1)     życzliwego, podmiotowego traktowania;

2)     rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

3)     rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

4)     uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach;

5)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

6)     właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej;

7)     zapewnienia bezpieczeństwa;

8)     poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

9)     korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

 

§ 62.

[Obowiązki ucznia korzystającego z świetlicy]

Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:

1)     kulturalne zachowywanie się na zajęciach;

2)     stosowanie się do poleceń nauczyciela świetlicy;

3)     przestrzeganie określonych w regulaminie zasad dotyczących przede wszystkim:

a)      bezpieczeństwa,

b)      współdziałania w grupie,

c)      przestrzegania podstawowych zasad higieny,

d)      dbania o ład i porządek,

e)      szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;

4)     informowanie każdorazowo nauczyciela świetlicy o swoim przyjściu lub zamiarze opuszczenia świetlicy;

5)     aktywne uczestnictwo w zajęciach i zabawach świetlicowych;

6)     zgłaszanie wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.

 

§ 63.

[Świetlica - zasady przyprowadzania i odbioru uczniów]

1.      Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach od 7:00 do 16:00.

2.      Rodzice lub inne osoby, wskazane przez rodziców, osobiście powierzają dziecko nauczycielowi świetlicy.

3.      Rodzice, którzy zdecydowali, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy, są odpowiedzialni za jego bezpieczne i punktualne przybycie na miejsce.

4.      Dzieci poniżej 7 roku życia są odbierane wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe posiadające pisemne upoważnienie rodziców.

5.      Uczniowie klas I-III mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli posiadają pisemną zgodę od rodzica, w przeciwnym razie są odbierane przez rodziców lub inne osoby dorosłe posiadające pisemne upoważnienie rodziców.

6.      Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 4 i 5, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości - w sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicem dziecka.

7.      W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel świetlicy może, po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica - osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie.

8.      Wnioski, dotyczące nie powierzania dziecka opiece jednego z rodziców, muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.

9.      Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 64.

[Pracownicy Szkoły]

1.      W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

2.      Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

3.      Wszystkich pracowników obowiązują:

1)     zakresy czynności oraz regulaminy przedłożone przez Dyrektora;

2)     postanowienia niniejszego statutu;

3)     zarządzenia Dyrektora oraz przepisy stanowione treścią prawa zewnętrznego.

4.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku Szkoły decyduje pełniący dyżur pracownik obsługi, mający prawo zatrzymania i wylegitymowania wszystkich osób wchodzących i wychodzących.

5.      Pracownicy obsługi zobowiązani są niezwłocznie interweniować i zgłosić nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub Dyrektorowi o wszelkich przejawach niewłaściwego zachowania uczniów, które zagrażają ich bezpieczeństwu.

6.      Pracownicy obsługi wspierają nauczycieli i Dyrektora w tworzeniu bezpiecznych warunków dla uczniów w miarę posiadanych kompetencji.

7.      Nauczycielom przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

8.      Każdy nowo zatrudniany nauczyciel przedstawia Dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającą fakt, iż nie był on karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

9.      Dyrektor, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, sprawdza, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie figuruje w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.

 

§ 65.

[Wymagania na stanowisku wicedyrektora]

1.      W Szkole, jeśli liczy ona co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora Szkoły, zwanego dalej „Wicedyrektorem”.

2.      Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub  inne stanowiska kierownicze.

3.      Stanowisko Wicedyrektora może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:

1)     posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

2)     uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,

b)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;

3)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister lub wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat (inżynier) oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Szkole;

4)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6)     nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 

§ 66.

[Uprawnienia Wicedyrektora]

Wicedyrektor posiada następujące uprawnienia:

1)     podczas nieobecności w pracy Dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

a)      podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

b)      podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki,

c)      współdziała na bieżąco z organem prowadzącym, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,

d)      kieruje pracą sekretariatu i personelu Szkoły;

2)     prowadzi obserwację pracy nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia;

3)     wnioskuje do Dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

4)     ma prawo, w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem, do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora o ukaranie go;

5)     rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami i po lekcjach;

6)     rozlicza nauczycieli z obowiązków  prowadzenia  wymaganej dokumentacji szkolnej;

7)     rozlicza nauczycieli oraz wychowawców poszczególnych oddziałów z realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych Szkoły.

 

§ 67.

[Obowiązki Wicedyrektora]

Wicedyrektor realizuje następujący zakres obowiązków:

1)     oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy Szkoły, ładu i porządku w budynku;

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

3)     dba o dyscyplinę pracy pracowników Szkoły i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych;

4)     organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z prawidłowego odbycia zastępstwa i zapisu w dziennikach zajęć;

5)     kontroluje  prowadzenie dzienników lekcyjnych przynajmniej raz na dwa miesiące, a w razie potrzeby częściej;

6)     terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora, za które odpowiada;

7)     inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami;

8)     sprawuje nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi;

9)     analizuje pracę wychowawczą nauczycieli i Samorządu;

10) w porozumieniu z nauczycielami, do 15 września każdego roku szkolnego, sporządza plan doskonalenia zawodowego;

11) nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego oraz funkcjonowanie wewnątrzszkolnych wymagań edukacyjnych, a także opracowywanych i realizowanych przez nauczycieli przedmiotowych wymagań edukacyjnych;

12) wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora.

 

§ 68.

[Zakres odpowiedzialności Wicedyrektora]

Wicedyrektor w szczególności odpowiada za realizację następujących zadań:

1)     podczas nieobecności w pracy Dyrektora odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Szkoły;

2)     przed Dyrektorem odpowiada za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, w szczególności za:

a)      zapewnienie uczniom podczas pobytu w Szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej  oraz zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom,

b)      zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników Szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,

c)      solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,

d)      pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

e)      przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),

f)        powierzony sprzęt i dokumentację szkolną.

 

§ 69.

[Obowiązki nauczycieli]

1.      Nauczyciel zobowiązany jest:

1)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2)     wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)     dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)     kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)     dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6)     podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;

7)     w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2.      Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1)     rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;

2)     przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;

3)     sporządzania planu dydaktycznego (rozkładu materiału) do realizowanego programu nauczania;

4)     przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;

5)     dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych;

6)     dbanie o poprawność językową uczniów;

7)     zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

8)     egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;

9)     kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;

12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;

13) wykonywanie innych poleceń służbowych i zadań statutowych zleconych przez Dyrektora.

 

§ 70.

[Zakres odpowiedzialności nauczycieli]

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2.      Nauczyciel odpowiada w szczególności za:

1)     poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;

2)     jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;

3)     bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

4)     przestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

5)     powierzone mienie Szkoły:

a)      salę lekcyjną wraz z wyposażeniem,

b)      narzędzia, instrumenty i inne pomoce dydaktyczne, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną,

c)      powierzone pieniądze,

d)      powierzoną dokumentację szkolną.

3.      Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

4.      Dyrektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący – Dyrektora, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków nauczyciela w Szkole.

5.      W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i Dyrektor może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

 

§ 71.

[Zakres praw i uprawnień nauczycieli]

1.      Odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej towarzyszą szczególne uprawnienia w zakresie kształcenia i wychowania, w jakie nauczycieli wyposaża zewnętrzne prawo stanowione oraz prawo wewnątrzszkolne.

2.      Zgodnie z obowiązującym zewnętrznym prawem stanowionym oraz prawem wewnątrzszkolnym nauczyciel posiada następujące uprawnienia:

1)     swoboda wyboru i opracowania programu nauczania;

2)     swoboda stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

3)     możliwość wyboru, spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego, podręczników i innych pomocy naukowych;

4)     uczestnictwo we wszelkich formach doskonalenia zawodowego;

5)     nieodpłatne wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela.

3.      W szczególności nauczyciel ma prawo do:

1)     ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;

2)     trwałości określonego rodzaju zatrudnienia;

3)     awansu zawodowego;

4)     wynagrodzenia;

5)     dodatku motywacyjnego;

6)     datku za warunki pracy;

7)     datku za wysługę lat;

8)     nagrody jubileuszowej;

9)     nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

10) odznaczeń;

11) odpraw;

12) urlopów: wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, okolicznościowego, dla poratowania zdrowia i innych zwolnień od pracy;

13) przerwy w pracy dla nauczycielki karmiącej dziecko;

14) zasiłku na zagospodarowanie;

15) świadczenia urlopowego;

16) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

17) zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat;

18) świadczenia kompensacyjnego;

19) świadczeń emerytalnych;

20) ochrony własnych danych osobowych.

 

§ 72.

[Zadania nauczyciela wspomagającego]

1.      W Szkole zatrudnia się osoby wspomagające organizację kształcenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zwane dalej „nauczycielami wspomagającymi”.

2.      Nauczyciel wspomagający:

1)     rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne powierzonych jego opiece uczniów;

2)     w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje programy nauczania;

3)     dostosowuje sposoby realizacji programów nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych powierzonych jego opiece uczniów;

4)     wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (zwane dalej IPET), określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych dla powierzonych jego opiece uczniów;

5)     udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z powierzonymi jego opiece uczniami;

6)     współpracuje z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, opracowuje materiały i pomoce dydaktyczne;

7)     realizuje niezbędne czynności opiekuńcze podczas lekcji i przerw;

8)     uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, w szczególności:

a)      wspólnie z nauczycielem przedmiotu ustala cele i zakres pomocy uczniom, aby móc  na każdej lekcji efektywnie wspomagać ich pracę,

b)      pełni rolę „dyskretnego” doradcy w taki sposób, aby nie zaburzać toku lekcji i wspierać pracę potrzebujących tego uczniów,

c)      zachęca uczniów do pracy, do aktywnego udziału w zajęciach, zapobiega ich bierności,

d)      stara się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju uczniów, dając im możliwość odniesienia sukcesu.

3.      Nauczyciel wspomagający prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny, bierze udział w spotkaniach z rodzicami, informuje ich o postępach dziecka oraz udziela wskazówek do pracy w domu.

 

§ 73.

[Obowiązki pedagoga i logopedy]

1.      W Szkole zatrudnia się pedagoga i logopedę.

2.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)     prowadzenia badań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;

2)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;

3)     udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)     udzielanie porad i konsultacji dla nauczycieli, uczniów i rodziców;

8)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

9)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Do zadań logopedy szkolnego należy:

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)     prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;

4)     prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej;

5)     kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, ortodoncji) lub dziedzin pokrewnych (poradni psychologiczno-pedagogicznej).

 

§ 74.

[Obowiązki wychowawcy]

1.      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:

1)     z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

2)     w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy;

3)     na wniosek rodziców danego oddziału.

4.      Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

5.      Wychowawca powinien opiekować się oddziałem oraz prowadzić pracę wychowawczą w powiązaniu z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.

6.      Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów powierzonego jego opiece oddziału, zwanych dalej wychowankami;

2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków;

3)     realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania wychowanków;

4)     właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej powierzonego oddziału;      

5)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom;

6)     organizowanie pomocy wychowankom, którym, z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna;

7)     współpraca z rodzicami wychowanków, szczególnie w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;

8)     realizacja zadań i obowiązków dotyczących wykonywania czynności administracyjnych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

9)     rzecznictwo w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem zajęć w imieniu swoich wychowanków;

10) monitorowanie regularnego uczęszczania wychowanków do Szkoły i badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć;

11) interesowanie się stanem zdrowia wychowanków i porozumiewanie się w tych sprawach z pielęgniarką szkolną oraz z rodzicami.

 

§ 75.

[Pracownicy niepedagogiczni Szkoły]

1.      W Szkole zatrudnia się:

1)     sekretarza Szkoły;

2)     pracowników obsługi.

2.      Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych w ust. 1 dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy.

3.      Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni na terenie Szkoły, podlegają Dyrektorowi, jako kierownikowi zakładu pracy, i realizują szczegółowy zakres obowiązków przez niego wyznaczony.

4.      Zadania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

5.      Pracownicy administracji i obsługi maja obowiązek:

1)     życzliwie i podmiotowo traktować uczniów;

2)     wspomagać nauczycieli w wykonywaniu ich zadań;

3)     udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;

4)     zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły.

 

§ 76.

[Regulaminy bezpieczeństwa]

1.      Szkoła stwarza warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie organizowanych zajęć poprzez:

1)     wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i krzesła odpowiednie do wzrostu uczniów;

2)     używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;

3)     zabezpieczony, sprawny sprzęt i wyposażenie, w szczególności na terenie sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;

4)     opracowanie regulaminów korzystania z pracowni;

5)     opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”;

6)     organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

2.      Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują poprzez:

1)     punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;

2)     rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

3)     nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć;

4)     kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach.

3.      W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę inni pracownicy są zobowiązani do:

1)     zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe, ich zdaniem, zachowanie;

2)     niewpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo.

4.      O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora.

 

§ 77.

[Organizacja doradztwa zawodowego]

1.      Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas VII i VIII, w celu wspomagania ich przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

2.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanej uczniom w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:

1)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2)     poradniami specjalistycznymi;

3)     pracodawcami;

4)     szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

4.      Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów.

5.      Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział  przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznych i innych instytucji współpracujących ze Szkołą.

6.      Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego spełnia wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel, w oparciu o przygotowany przez siebie program zgodny z założeniami zawartymi w odrębnych przepisach.

7.      Nauczyciel realizujący zadania doradcy zawodowego:

1)     systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaga im w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)     gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla uczniów klas VII i VIII;

3)     prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4)     koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez Szkołę;

5)     współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)     wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.      Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są podczas:

1)     zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach VII i VIII;

2)     zajęć z wychowawcą;

3)     zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;

4)     spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;

5)     spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.

9.      Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1)     w dniach otwartych szkół zawodowych;

2)     w  targach edukacyjnych.

10.  Ponadto Szkoła:

1)   upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych;

2)   gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;

3)   tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.

 

§ 78.

[Działalność zespołów nauczycieli]

1.      W Szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych w niniejszym statucie:

1)     zespoły przedmiotowe;

2)     zespoły problemowo-zadaniowe;

3)     zespoły nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych.

2.      Pracą zespołów, o których mowa w ust. 1, kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora na wniosek zespołu.

3.      Zadania zespołów przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, przedmiotowo-metodycznego;

2)     współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych;

3)     sporządzanie wykazu niezbędnych środków dydaktycznych;

4)     wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

5)     współpraca z biblioteką szkolną w zakresie celowego gromadzenia i wykorzystywania zasobów bibliotecznych;

6)     wybór programu nauczania oraz zestawu podręczników do danego przedmiotu;

7)     opracowanie przedmiotowych wymagań edukacyjnych;

8)     organizacja kółek przedmiotowych, konkursów, zajęć wyrównawczych itp.

4.      Dyrektor może powoływać zespoły problemowo-zadaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w celu zrealizowania określonych zadań, np.:

1)     gromadzenie i opracowanie materiałów na zebrania Rady Pedagogicznej;

2)     zestawienie wyników diagnoz bądź egzaminów i opracowanie wniosków do dalszej pracy;

3)     monitorowanie i ewaluacja realizowanych w szkole zadań i przedstawianie wniosków Radzie Pedagogicznej.

5.      Zadania zespołu nauczycieli uczących w oddziale integracyjnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1)     ustalenie zasad i form pracy w oddziale;

2)     stworzenie IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)     sformułowanie zasad oceniania w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6.      Każdy zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

7.      Podsumowanie pracy zespołów odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

§ 79.

[Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej]

1.      W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, tworzy się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwany dalej zespołem.

2.      W skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem.

3.      Zespół nie musi być powołany formalnie.

4.      Dyrektor tworzy zespół niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio:

1)     orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;

3)     opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej;

4)     informacji nauczyciela lub wychowawcy o tym, że uczeń potrzebuje pomocy.

5.      Podmiotami oddziaływań zespołów są uczniowie:

1)     szczególnie uzdolnieni;

2)     niepełnosprawni;

3)     niedostosowani społecznie;

4)     zagrożeni niedostosowaniem społecznym;

5)     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

6)     z zaburzeniami komunikacji językowej;

7)     z chorobami przewlekłymi;

8)     z doświadczeniami sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)     z niepowodzeniami edukacyjnymi;

10) zaniedbani środowiskowo;

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi.

6.      W Szkole pracować może tyle zespołów, ilu jest uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7.      Jeden nauczyciel oraz specjalista może być członkiem dowolnej liczby zespołów.

8.      Głównym celem pracy zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.

9.      Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)     określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)     zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji;

4)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

10.  Zespół opracowuje IPET dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 80.

[Co zawiera IPET]

IPET zawiera:

1)     zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia;

2)     rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;

3)     formy i metody pracy z uczniem;

4)     formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

5)     działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

6)     zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby ucznia;

7)     zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 81.

[Cele oceniania]

1.      Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w zewnętrznym prawie stanowionym oraz niniejszym statucie.

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie  mu informacji o tym, co zrobił dobrze, a co źle i jak powinien się dalej uczyć;

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)     dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zwanych dalej ocenami klasyfikacyjnymi;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny zachowania;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)     ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zwanej dalej oceną klasyfikacyjną zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych oraz wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 82.

[Zasady oceniania]

1.      Zasada jawności:

1)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje na początku roku szkolnego uczniów  i ich rodziców o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej;

2)     wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są jawne dla niego oraz jego rodziców;

3)     na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić każdą ustaloną ocenę;

4)     na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone, poprawione i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, nauczyciel określonych zajęć edukacyjnych udostępnia do wglądu uczniowi lub jego rodzicom;

5)     wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

a)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

b)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      Zasada systematyczności:

1)     nauczyciel ma obowiązek oceniania uczniów rytmicznie, przynajmniej raz w miesiącu, z różnych form aktywności;

2)     w klasach IV – VIII ustala się minimum ocen w półroczu, przy tygodniowym wymiarze godzin:

a)      1 godz. – 3 oceny bieżące,

b)      2 godz. – 4 oceny bieżące,

c)      3 godz. – 5 ocen bieżących,

d)      4 godz. – 6 ocen bieżących,

e)      5 i więcej godz. – 7 ocen bieżących.

3.      Zasada obiektywności:

1)     uczeń jest oceniany zgodnie z ustalonymi kryteriami zawartymi w niniejszym Statucie;

2)     nauczyciel ma obowiązek oceniać ucznia za różne formy jego aktywności edukacyjnej;

3)     ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznaniu przez nauczyciela religii poziomu wiedzy religijnej ucznia i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości wynikających z „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;

4)     ocenianiu z religii nie podlegają praktyki religijne, tylko wiedza religijna.        

4.      Zasada różnicowania wymagań:

1)     nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

2)     przy ustalaniu oceny nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić założenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.      Zasada różnorodności metod sprawdzania:

1)     nauczyciel stwarza sytuacje, w których każdy uczeń ma możliwość zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności;

2)     stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

a)      samodzielne prace pisemne,

b)      odpowiedzi ustne,

c)      zadania domowe,

d)      praca w grupie,

e)      wytwory ucznia, w tym prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

f)        aktywność na lekcji i pozalekcyjna,

g)      wysiłek włożony w realizację zadań,

h)      inne, dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia.

6.      Zasada higieny umysłowej ucznia:

1)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych stosuje ustalone zasady przeprowadzania pisemnych form sprawdzania umiejętności;

2)     nauczyciel jest zobowiązany udzielać uczniom wsparcia emocjonalnego.

7.      Zasada wzmacniania pozytywnego:

1)     nauczyciel podkreśla osiągnięcia i dostrzega wysiłek ucznia włożony w realizację zadań;

2)     nauczyciel wskazuje drogę uzupełnienia zaległości i umożliwia, w uzgodnionym z uczniem terminie i sprzyjającej formie, wykazanie się nabytymi umiejętnościami.

8.      Zasada wyrównywania szans:

1)     uczeń ma prawo wykazania się nabytymi umiejętnościami na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu;

2)     uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do dodatkowego czasu na uzupełnienie zaległości;

3)     uczeń, w uzasadnionym przypadku (dłuższa nieobecność, szczególne zainteresowania, specyficzne trudności w uczeniu się itp.) ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

9.      Zasada klasyfikowania:

1)     na zakończenie pierwszego półrocza uczeń otrzymuje oceny podsumowujące umiejętności i dotychczasową pracę;

2)     na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny klasyfikacyjne.

10.  Zasada nagradzania i karania:

1)     uzyskana ocena jest dla ucznia nagrodą za rzetelną pracę lub karą za nie dość sumienne przykładanie się do obowiązków szkolnych.

11.  Zasada komunikowania:

1)     ustny komentarz nauczyciela do wystawionej oceny;

2)     pisemny komentarz w zeszycie przedmiotowym lub do korespondencji;

3)     komentarz na pracy ucznia;

4)     pisemna informacja o ocenach na podstawie dziennika lekcyjnego;

5)     rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

§ 83.

[Obowiązek przekazania informacji]

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.

2.      Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.      Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostaje udokumentowane poprzez:

1)     zapis w dzienniku lekcyjnym;

2)     zapis w zeszycie ucznia.

 

§ 84.

[Zasady formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych]

1.      Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.

2.      Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującej podstawy programowej i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

3.      Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem.

4.      Przy ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 85.

[Dostosowanie wymagań]

Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 84, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, na podstawie tego orzeczenia;

3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole, na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie tej opinii.

 

§ 86.

[Zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki]

1.      Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny śródrocznej lub oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.