Środa - 23 maja 2018 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  40061  odwiedzającym
Strona główna / Pedagog szkolny
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Pedagog szkolny

 
 

                      PEDAGOG SZKOLNY

 

                           mgr Lidia Łomnicka  

GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK
8.00 – 15.00
WTOREK
7.45 – 14.45
ŚRODA
7.45 – 15.45
CZWARTEK
7.45 – 14.45
PIĄTEK
8.45 – 11.45
Na podstawie rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010r.

do zadań pedagoga w szkole należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

 

Oprócz zadań bezpośredni związanych z pełnieniem funkcji pedagoga są jeszcze inne, które reguluje w/w rozporządzenie. Zadania te przypisano wszystkim nauczycielom, a więc również pedagogowi szkolnemu:

1) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

2) w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

3) udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem ,

4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

5) udzielanie uczniom porad i konsultacji ,

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA