Sobota - 18 sierpnia 2018 Bogusława, Bronisława, Ilony     "Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna." - Iwan Turgieniew  
Jesteś  41559  odwiedzającym
Strona główna / Pedagog szkolny
 
Pedagog szkolny

 
 

                      PEDAGOG SZKOLNY

 

                           mgr Lidia Łomnicka  

GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK
8.00 – 15.00
WTOREK
7.45 – 14.45
ŚRODA
7.45 – 15.45
CZWARTEK
7.45 – 14.45
PIĄTEK
8.45 – 11.45
Na podstawie rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010r.

do zadań pedagoga w szkole należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

 

Oprócz zadań bezpośredni związanych z pełnieniem funkcji pedagoga są jeszcze inne, które reguluje w/w rozporządzenie. Zadania te przypisano wszystkim nauczycielom, a więc również pedagogowi szkolnemu:

1) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

2) w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

3) udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem ,

4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

5) udzielanie uczniom porad i konsultacji ,

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA