Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45285  odwiedzającym
Strona główna / Dokumenty Szkoły / Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
 
Dokumenty szkoły

 

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 Program został opracowany przez zespół nauczycieli

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Ziemi Piwniczańskiej 
w Piwnicznej - Zdroju

 Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe). Program zawiera działania, które
w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji
i obsługę szkoły).

 

PODSTAWA  PRAWNA 

1.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017  poz. 59).

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym niepełnosprawnych  intelektualnie stopniu umiarkowanym
i znacznym, kształcenia  dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dz. U. 2017  poz. 356)

3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1534)

4.       Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. poz. 1591 z późn. zm.).

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015  poz. 1249)

6.       Statut szkoły.

 

 

  DIAGNOZA POTRZEB

Przy opracowaniu  szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego uwzględnione zostały:

·       dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę,

·       spostrzeżenia pedagoga,

·       rozmowy z nauczycielami i rodzicami,

·       obserwacje zachowań  i analiza frekwencji uczniów,

·       analiza sytuacji wychowawczej szkoły,

·        analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój,

·       wnioski z przeprowadzonych  ewaluacji.

 

Problemy wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

·       agresja słowna i fizyczna uczniów, przemoc, cyberprzemoc,

·       wysoka  i często nieusprawiedliwiona absencja uczniów na zajęciach szkolnych, opuszczanie pojedynczych lekcji,  wagarowanie,

·       trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych,

·       zagrożenia związane z paleniem papierosów, piciem alkoholu, uzależnieniem od gier komputerowych,

·       relacje interpersonalne.

 

CEL PROGRAMU

 

Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

·         osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

·          systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

·         buduje prawidłowe relacje interpersonalne,

·         aktywnie spędza czas wolny,

·         rozwija swoje pasje i zainteresowania,

·         umiejętnie współpracuje w zespole,

·         jest wrażliwy na potrzeby innych,

·         posiada wiedzę o bezpieczeństwie oraz przyjmuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

·         posiada informacje na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,

·         jest odpowiedzialny, świadomy konsekwencji własnych wyborów i działań,

·         zna wydarzenia historyczne i miejsca ważne dla pamięci narodowe.

ZADANIA

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 

ZADANIA

 

SFERY

 

ODPOWIEDZIALNI

 

1

2

3

4

 

Uczeń osiąga wyniki
w nauce na miarę swoich możliwości.

 

1.      Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów z trudnościami w przyswajaniu wiedzy

i umiejętności szkolnych.

 

2.      Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

 

3.      Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań.

 

4.      Kształtowanie wiary we własne możliwości

 

i umiejętności.

 

5.      Prezentacja osiągnięć uczniów.

 

 

 

6.      Systematyczne informowanie rodziców
o postępach ich dzieci.

 

Emocjonalna

Intelektualna

Społeczna

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

Wychowawcy klas

1

2

3

4

 

Uczeń systematycznie uczestniczy
w zajęciach szkolnych.

 

 

1.      Monitorowanie frekwencji.

 

 

 

2.      Rozpoznanie przyczyn nieobecności uczniów – stała współpraca z rodzicami.

 

3.      Uświadamianie uczniom negatywnych skutków absencji na zajęciach.

 

 

Emocjonalna

Społeczna

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

 

Uczeń buduje prawidłowe relacje interpersonalne.

 

 

1.      Podejmowanie działań integrujących, szczególnie w klasach I i IV.

 

2.      Dbanie o prawidłowe relacje interpersonalne                w kontaktach nauczyciel - uczeń, oparte na życzliwości, zaufaniu, porozumieniu.

 

3.      Rozwijanie umiejętności  psychologicznych
i społecznych.

 

 

 

 

Emocjonalna

Intelektualna

Społeczna

 

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

1

2

3

4

 

Uczeń aktywnie spędza czas wolny.

 

1.      Aktywizowanie uczniów na rzecz działań

promujących zdrowy styl życia w szkole
i w środowisku.

 

 

 

 

2.      Podnoszenie sprawności fizycznej.

 

 

 

3.       Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

 

 

Fizyczna

Emocjonalna

Intelektualna

Społeczna

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele,
w szczególności: przyrody, biologii,

WDŻ, wychowania fizycznego

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

 

 

Uczeń rozwija swoje pasje
i zainteresowania.

 

 

1.     Rozwijanie uzdolnień uczniów, ich zainteresowań oraz kształtowanie postawy  kreatywności, innowacyjności (m.in. metoda projektu).

 

2.     Wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki, samokształcenia i doskonalenia.

 

 

Emocjonalna

Intelektualna

Duchowa

Społeczna

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

1

2

3

4

 

 

3.     Udział w konkursach i zawodach.

 

 

4.    Promowanie uczniów osiągających sukcesy
w różnych dziedzinach nauki, życia społecznego
i własnych zainteresowań.

 

5.    Propagowanie czytelnictwa.

 

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

 

Uczeń umiejętnie współpracuje
w zespole.

 

 

1.    Kształcenie umiejętności współżycia                 
i współdziałania w grupie rówieśniczej.

 

 

2.    Kształcenie nawyków kulturalnego zachowania się w kontaktach z innymi ludźmi.

 

3.    Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

 

 

 

 

 

Emocjonalna

Intelektualna

Społeczna

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

 

1

2

3

4

 

Uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych.

 

 

1.      Wprowadzanie uczniów w świat wartości (ofiarność, altruizm).

 

 

 

2.      Działalność Szkolnego Koła Caritas.

 

3.      Działalność ZHP.

 

 

Emocjonalna

Duchowa

Społeczna

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Katecheci

 

Opiekun wolontariatu

 

 

Opiekun ZHP

 

 

Uczeń posiada wiedzę
o bezpieczeństwie oraz przyjmuje właściwą postawę wobec zagrożeń
i sytuacji nadzwyczajnych.

 

 

1.      Budowanie atmosfery bezpieczeństwa                          w środowisku szkolnym.

 

 

 

2.      Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy.

 

 

3.      Udział  w warsztatach i programach  profilaktycznych.

 

 

Emocjonalna

Intelektualna

Społeczna

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Nauczyciele

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

1

2

3

4

 

 

4.      Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

 

Uczeń posiada informacje na temat warunków zdrowego życia
 i występujących zagrożeń.

 

 

1.      Kształtowanie umiejętności życiowych,
w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

 

2.      Realizacja programu edukacji zdrowotnej.

 

3.      Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat zagrożeń wynikających z uzależnień.

 

 

4.      Promowanie asertywnych postaw                            i umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.

 

 

 

 

Fizyczna

Emocjonalna

Intelektualna

Duchowa

Społeczna

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele WOS, EDB

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5.      Zapoznanie z zasadami niesienia pierwszej pomocy.

 

 

6.      Działalność świetlicy profilaktyczno – wychowawczej.

 

 

 

 

 

Nauczyciele posiadający przygotowanie

 

Wychowawcy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

 

 

Uczeń jest odpowiedzialny, świadomy konsekwencji własnych wyborów
i działań.

 

 

1.    Uczenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów życiowych.

 

 

2.      Rozwijanie umiejętności radzenia sobie

w sytuacjach agresji i przemocy.

 

 

 

3.      Wychowanie w poczuciu odpowiedzialności
za swoje zachowanie.

 

 

 

 

Emocjonalna

Intelektualna

Duchowa

Społeczna

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Doradca  zawodowy

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

 

 

 

1

2

3

4

 

Uczeń zna wydarzenia historyczne
i miejsca ważne dla pamięci narodowej.

 

1.    Wzbogacanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu oraz jej związkach  z historią
i kulturą narodu.

 

 

2.    Organizowanie obchodów uroczystości państwowych.

 

3.    Kształtowanie właściwej postawy wobec symboli narodowych w czasie uroczystości szkolnych
i państwowych.

 

4.    Wdrażanie uczniów do aktywnego udziału

w życiu środowiska lokalnego.

 

 

 

5.      Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i politycznych.

 

Intelektualna

Społeczna

 

Nauczyciele historii

i WOS

Wychowawcy klas

Opiekun ZHP

 

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun ZHP

Opiekun Caritas

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun ZHP

Opiekun Caritas

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA