Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

Treść

STATUT

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju

 

Podstawa prawna art. 98 i 102 z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Ilekroć w dalszej treści jest mowa o:
 1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju;
 2. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju;
 3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju;
 4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2.

 

 1. Zespół nosi nazwę „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju”.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju;
 2. Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju.
 1. Siedziba Zespołu znajduje się w budynku przy ulicy Krynickiej 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój.
 2. Szkoła i Przedszkole posiadają odrębne Statuty, które nie są sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.
 3. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole, a także okres realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych przez Przedszkole określają Statuty Szkoły i Przedszkola.

 

§ 3.

 

 1. Organem prowadzącym Zespół jest Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu jest Małopolski Kurator Oświaty.
 3. Ustalona nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach.
 4. Jednostki wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci zawierających nazwę danej jednostki oraz nazwę Zespołu.
 5. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy Zespołu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Zespołu

 

§ 4.

 

 1. Zespół realizuje cele i zadania Szkoły i Przedszkola określone w Ustawie oraz w przepisach wykonawczych do Ustawy.
 2. Szczegółowe cele i zadania Szkoły i Przedszkola określają Statuty Szkoły i Przedszkola.
 3. W Zespole tworzy się i realizuje program profilaktyczno-wychowawczy.

 

§ 5.

 

 1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Szkoły i Przedszkola.
 2. Rady pedagogiczne działają zgodnie z Ustawą w ramach swoich kompetencji stanowiących i opiniotwórczych.
 3. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają Dyrektorowi Zespołu w ramach nadzoru pedagogicznego.
 4. Organami Zespołu są:
 1. Dyrektor Zespołu;
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły;
 3. Rada Pedagogiczna Przedszkola;
 4. Rada Rodziców Szkoły;
 5. Rada Rodziców Przedszkola;
 6. Samorząd Uczniowski Szkoły.
 1. Szczegółowe zakresy działania organów, o których mowa w ust. 4, oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi określają Statuty Szkoły i Przedszkola.
 2. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy:
 1. kierowanie działalnością Zespołu;
 2. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole i Przedszkolu;
 4. sprawowanie opieki nad uczniami/wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 5. sprawowanie kontroli nad spełnianiem obowiązku przedszkolnego i szkolnego przez uczniów/wychowanków;
 6. realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych Szkoły i Przedszkola, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 7. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez rady pedagogiczne Zespołu, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 8. organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Zespołu;
 9. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom/wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 11. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 12. stwarzanie warunków do prowadzenia w Zespole działalności wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu;
 13. realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania lub o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia/wychowanka;
 14. współpraca z przedstawicielami służby zdrowia, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami/wychowankami.

 

§ 6.

 

 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem Szkoły i Przedszkola w rozumieniu Ustawy, jest kierownikiem zakładu pracy, a w szczególności decyduje o sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników;
 2. przyznawania nagród oraz kar porządkowych pracownikom.
 1. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym Rad Pedagogicznych Szkoły i Przedszkola.
 2. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi oraz Radami Rodziców Szkoły i Przedszkola.
 3. Dyrektor Zespołu zapewnia przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu.
 4. Dyrektor Zespołu ma prawo zwoływać wspólne posiedzenia Rad Pedagogicznych Szkoły i Przedszkola w sprawach ważnych dla Zespołu, w szczególności w celu:
 1. opiniowania arkusza organizacyjnego i aneksów;
 2. wyłonienia przedstawicieli Rad Pedagogicznych Szkoły i Przedszkola do pracy w Komisji Konkursowej, przeprowadzającej konkurs na dyrektora Zespołu.
 1. Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola mogą zwoływać wspólne posiedzenia w szczególności w celu:
 1. uchwalenia programu profilaktyczno-wychowawczego;
 2. wyłonienia przedstawicieli Rad Rodziców Szkoły i Przedszkola do pracy w Komisji Konkursowej, przeprowadzającej konkurs na dyrektora Zespołu.

 

Rozdział 3

Organizacja Zespołu

 

§ 7.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w Szkole określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Przedszkole jest jednostką nieferyjną.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole i Przedszkolu jest oddział.

 

§ 8.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacji Zespołu opracowany według zasad określonych w przepisach prawa oświatowego, założeń organizacyjnych organu prowadzącego Zespół, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Zasady rekrutacji uczniów/wychowanków do Szkoły i Przedszkola określają Statuty Szkoły i Przedszkola oraz Ustawa.
 3. W Zespole organizuje się pomoc dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w formach określonych w Statutach Szkoły i Przedszkola.

 

§ 9.

 

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. W Zespole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów w zależności od potrzeb.
 3. Dyrektor Zespołu może tworzyć inne stanowiska kierownicze za zgodą Organu Prowadzącego.
 4. Liczbę etatów oraz rodzaj stanowisk pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 5. Zadania pracowników Zespołu, określone w zakresach czynności, są zgodne z zakresami zadań ustalonymi dla danych jednostek.

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

Wszystkie pozostałe zasady organizacji i funkcjonowania Szkoły i Przedszkola regulują zapisy Statutów Szkoły i Przedszkola.

 

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych Statutami Szkoły i Przedszkola oraz Statutem Zespołu mają zastosowanie odrębne przepisy.

 

§ 12.

 1. Zespół jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 13.

 1. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Zespołu i przepisami prawa.
 2. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania Statutu Zespołu rozstrzyga Dyrektor Zespołu.

 

36380