Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sp1piwniczna.iap.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W prawym górnym roku strony znajdują się NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI, które ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej.

Wyłączenia:

Brak TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20

Data aktualizacji deklaracji: 2021-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Zenon Citak

E-mail osoby kontaktowej: dyrektor@sp1piwniczna.iap.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 184464040

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Adres e-mail organu odwoławczego: www.rpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 225517700

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju:

  1. Wchodząc do budynku szkoły należy pokonać 2 stopnie schodowe oraz drzwi wejściowe główne oraz drzwi w wiatrołapie, które otwierane są ręcznie.
  2. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim korzystają z wejścia znajdującego się przy hali sportowej od strony północnej, które jest wyposażone w stosowny podjazd.
  3. Budynek szkoły składa się z 3 pawilonów dwu poziomowych, brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  4. Bezpośrednio przy budynku szkoły znajdują się 3 parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pliki na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik oraz podstawowych informacji o Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

71639